Předškoláci

21.02.2024

Používáme diagnosticko intervenční nástroje " Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku" autorek Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové.

Sluchové vnímání je úzce spojeno a vzájemně se ovlivňuje s rozvojem řeči a jazykovými schopnostmi. Spolu se zrakem má sluch nezastupitelný význam při utváření pasivní a aktivní slovní zásoby a při utváření správné výslovnosti. Základní činností podporující záměrné naslouchání a zvyšování sluchové pozornosti je poslouchání příběhů a pohádek. Další důležitou činností zaměřující se na pozornost ke sluchovým vjemům je poznávání zvuků, směru odkud zvuk přichází a naslouchání tichu.

Zrakové vnímání je předpokladem mimo jiné k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní písmen, slabik, slov, číslic a čísel. Úroveň zrakového vnímání významnou měrou ovlivňuje čtenářské a další dovednosti. A N A L Ý Z A  A  S Y N T É Z A - jedná se o schopnost vnímat celek, jeho jednotlivé části a vztahy mezi nimi. A zároveň schopnost složit jednotlivé části zase správně v jeden celek.

Rozvojem jemné motoriky se snažíme zdokonalit pohyblivost prstů a artikulačních orgánů, tedy velmi zjednodušeně pohyby ruky a úst. Rozvinutá jemná motorika malých dětí je klíčem k budoucímu úspěšnému rozvoji psaní a kreslení ve školním věku.

Při rozvíjení motorických schopností se zaměřujeme se na procvičování celkové obratnosti, hrubé motoriky, jemné motoriky, vizuomotoriky, posléze i grafomotoriky. Často není cílem jen jemná motorika a grafomotorika jako taková, ale také řeč, orientace v prostoru a zrakové vnímání. Manipulace s předměty výrazně přispívá k vyhranění laterality a procvičování dominantní ruky.

Matematické představy. Do úspěšnosti dítěte v matematice se promítá řada schopností a dovedností: porozumění řeči, usuzování, logické myšlení, paměť, prostorová orientace, orientace v časovém sledu, zrakové vnímání a další. Většina dětí přicházejících do školy umí počítat alespoň do 10. Ovšem pouze mechanické odpočítávání číselné řady bez představy množství přináší dítěti ve školním věku potíže. Pochopení obsahu čísla je tudíž naprosto zásadní dovednost.